حضور آقایان کمیل قاسمی، مهدی تقوی و سینا غنی زاده، قهرمانان کشتی جهان و المپیک در موسسه و دیدار با اعضا هیات موسس و ریاست موسسه

photo