مراسم تقدیر از زحمات چندین ساله اولین پرسنل بازنشسته دانشگاه فروردین

مراسم تقدیر از زحمات چندین ساله آقای محمود اندرخورا، بعنوان اولین پرسنل بازنشسته دانشگاه فروردین

 

IMG 2935
IMG 2947
IMG 2956
IMG 2959