برگزاری کارگاه مقاله نویسی ویژه اساتید گروه مدیریت

برگزاری کارگاه مقاله نویسی ویژه اساتید گروه مدیریت با تاکید بر حوزه های نوین پژوهشی در مدیریت و معرفی ابزارها و مدل های جدید
مدرس دوره: جناب آقای دکتر حامد فضل الله تبار فوق دکتری مهندسی قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده از دانشگاه صنعتی شریف

 

photo ۲۰۱۷-۰۷-۲۳ ۲۳-۲۴-۳۲
photo ۲۰۱۷-۰۷-۲۳ ۲۳-۲۴-۳۵