بازدید علمی گروه های مدیریت و حسابداری از کارخانه فرش ساوین ، کارخانه روغن نباتی هنگامه، مجتع پلاستیک طبرستان

IMG 1114
IMG 1245
IMG 1329
IMG 1375